Motor-Presse Polska Sp. z o.o.

Sygn. akt do zgłaszania wierzytelności WR1F/GUp-ZW/65/2022

Sygn. akt WR1F/GUp/65/2022

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości

Zawiadamiam, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 grudnia 2022 r., sygn. akt WR1F/GU/522/2022, ogłosił upadłość dłużnika – Motor-Presse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Ostrowskiego 7,  (numer KRS: 151026, NIP: 899-002-63-26). Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567; adres: Kopaszyn 20, 55-110 Kopaszyn)

Treść i sposób zgłaszania wierzytelności określają przepisy art. 235-238 Prawa upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego zgodnie z art. 216a-216ab, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, tj. 13 grudnia 2022 r., zgłosili swoje wierzytelności syndykowi:

za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych, względnie w razie problemów technicznych wsparcia udzielamy po zapytaniu na adres mailowy [email protected]. Dla wierzycieli określonych w art. 216aa ust.1 Prawa upadłościowego wskazuje się adres Kopaszyn 20, 55-110 Kopaszyn.

Zgłoszenia należy dokonywać z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości do teczki zgłoszeń wierzytelności syndyka – WR1F/GUp-ZW/65/2022.

Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. w kwocie 882,45 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości:

Motor-Presse sp. z o.o. w upadłości

33 1750 1064 0000 0000 3880 4804

Zał. - obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości.

mojeauto.pl ciężarówki i autobusy Motocykl Online auto motor i sport Runner's World Women's Health Men's Health