Motor-Presse Polska Sp. z o.o.

FORMULARZ WYSYŁKI MATERIAŁÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ CZYTELNIKÓW - AUTORÓW DO PUBLIKACJI

Chcesz przesłać do nas swój artykuł? Zrób to za pomocą poniższego formularza. Wybierz redakcję, do której chcesz wysłać wiadomość.

Tytuł pracy*

Krótki opis pracy*

Podaj imiona i nazwiska autora tekstu, zdjęć i filmu*

Kontakt:

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy

* Pole wymagane

Jak dodać pliki?
Najłatwiej będzie jeśli spakujesz wszystkie materiały do jednego pliku, na przykład w formacie ZIP, i wyślesz do nas w takiej właśnie formie. Drugim ze sposobów jest wysłanie wielu pojedynczych plików, zaznaczając je wszystkie w okienku wyboru za pomocą klawiszy Ctrl lub Shift i prawego klawisza myszy. Łączna waga plików nie może przekroczyć 150 MB. Wszystkie materiały wyślesz klikając zielony przycisk „Wyślij”, umieszczony u dołu strony. Nie zapomnij wypełnić pola „nie jestem robotem”.

Żeby wysłać materiały, zaznacz zgody oznaczone*:
*Wyrażam chęć przekazania Materiału załączonego do niniejszego Formularza do publikacji zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie www.mpp.pl/regulamin-materialy-czytelnikow, (rozwiń) *Wyrażam chęć przekazania Materiału załączonego do niniejszego Formularza do publikacji zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie www.mpp.pl/regulamin-materialy-czytelnikow, udzielając licencji i zgód na jego wykorzystanie, w tym wykorzystanie inkorporowanych w Materiałach: wizerunków, informacji i wypowiedzi na zasadach wskazanych w Regulaminie https://www.mpp.pl/regulamin-materialy-czytelnikow, a tu w szczególności w jego § 3 i 4 .(zwiń)
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu i Materiałach ( w tym wizerunku spełniającego przesłanki do zakwalifikowania go jako danej osobowej) przez administratora, którym jest Wydawca, na zasadach wskazanych w § 3 Regulaminu www.mpp.pl/regulamin-materialy-czytelnikow. (rozwiń) *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu i Materiałach ( w tym wizerunku spełniającego przesłanki do zakwalifikowania go jako danej osobowej) przez administratora, którym jest Wydawca, na zasadach wskazanych w § 3 Regulaminu www.mpp.pl/regulamin-materialy-czytelnikow. Zostałam/em pouczona przez Wydawcę, jako administratora moich w/w danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, iż będą one przetwarzane w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, na podstawie wyrażonej przeze mnie dobrowolnie zgody, w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, (art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO) w tym umieszczenia danych i nadesłanych przeze mnie Materiałów w bazie danych materiałów nadsyłanych przez czytelników, i na okres niezbędny do jego realizacji, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych(art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)., jednakże nie dłużej niż do końca okresu, w jakim Wydawca, jako Administrator danych zobowiązany jest do przechowywania danych na potrzeby dokumentowania jego działalności/rozliczeń podatkowych dotyczących jego działalności(art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) (przy czym dane osobowe publikowane w ramach Czasopism i Serwisów w ramach Materiałów i w celu ich oznaczania, będą przetwarzane przez czas pozostawania w obrocie Czasopism i rozpowszechniania Serwisów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także o przysługującym mi prawie dostępu do własnych danych osobowych i prawie do ich poprawiania lub sprostowania, prawie żądania usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych, prawie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 pkt e), f) RODO z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, a także o tym, że przysługuje mi prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym, wskazanym w § 3 punkcie 3 Regulaminu i formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie brakiem możliwości wykorzystania Materiałów zgodnie z Regulaminem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Wydawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegającego w szczególności na utrzymywaniu stałych relacji, w tym marketingowych, z Czytelnikami kontrahentami, lub partnerami, na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO). (zwiń)

Zaznacz powyższe pola zgody, wszystkie powyższe pola zgody oznaczone * są wymagane.


Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, informacje promocyjne albo handlowe, zaznacz poniższą zgodę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Motor – Presse Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, KRS 0000151026, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.860.000 złotych, REGON 930327847, NIP 899-00-26-326. W tym na otrzymywanie od Motor – Presse Polska sp. z o.o. materiałów prasowych i promocyjnych, w tym informacji handlowej (rozwiń) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest Motor – Presse Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, KRS 0000151026, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.860.000 złotych, REGON 930327847, NIP 899-00-26-326. W tym na otrzymywanie od Motor – Presse Polska sp. z o.o. materiałów prasowych i promocyjnych, w tym informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 z późn. zm.) w celach marketingowych, także przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) (zwiń)
mojeauto.pl ciężarówki i autobusy Motocykl Online auto motor i sport Runner's World Women's Health Men's Health